Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Ve Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019 naleznete informace o výši tzv. školného, způsobu úhrady, termínu splatnosti a další informace.

 

Směrniceke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

pro školní rok 2018/2019
č.j.: ŘMŠ – S – 78/2018

Vydal :
Bc. Marie Navrátilová, ředitelka MŠ

Účinnost :
od 1. 9. 2018

Závaznost :
Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019 je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí, pověřené osoby a zaměstnance Mateřské školy Jablůnka

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena v souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

Obsah

I.                    Výše úplaty

II.                  Splatnost úplaty

III.                Závěrečná ustanovení

I.                   Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jablůnka činí 350,- Kč měsíčně za každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ( dále jen MŠ).
Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena úplata ve výši 2/3 stanovené částky, tj. 230,- Kč měsíčně.
Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezúplatné (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).
Úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ hradí zákonní zástupci dítěte (rodiče) i v případě, že dítě nepřijde do MŠ ani jeden den v měsíci.
Osvobodit od úplaty za předškolní vzdělávání lze v případě, kdy zákonný zástupce dítěte (rodič) prokáže ředitelce MŠ že:
·         zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění),

·         zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte , pokud tomuto dítěti  náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění),

·         rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění) z důvodů péče o nezaopatřené dítě,

·         fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36- 43 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění).

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů bude výše úplaty poměrně snížena dle rozsahu omezení nebo přerušení  provozu MŠ. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele o přerušení nebo omezení provozu.
Výše úplaty u dětí cizích státních příslušníků (mimo občany států EU) bude stanovena z celkových neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost MŠ.
II.                 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího měsíce.
Ředitelka MŠ může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet MŠ.
Ve výjimečných případech lze úplatu uhradit v hotovosti v pokladně MŠ.
Nebude-li úplata zaplacena včas do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, bude postupováno v souladu s § 35, odst. (1) písmeno d) školského zákona.
(§ 35 (1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

d)            zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady).

6. Úplata za prázdninový provoz (červenec, srpen) se hradí v první den prázdninového provozu v hotovosti na pokladně MŠ. Tato platba se týká pouze přihlášených dětí.

III.              Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2018.
Směrnice ŘMŠ -S- 60/2017  stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jablůnka se k 31.8.2017 ruší.
V Jablůnce dne 14.06.2018

Bc. Marie Navrátilová

ředitelka MŠ

 

V tištěné podobě bude výše uvedená směrnice vyvěšena v šatnách dětí MŠ Jablůnka od 1.9.2018.