Zápis k PV v MŠ Jablůnka 2020/2021- AKTUALIZOVÁNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1) k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 .

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Ředitelka Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem Obcí Jablůnka stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 místo, termín a dobu zápisu takto:

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka pro školní rok 2020/2021 je stanoven na:

úterý 5. 5. 2020 v čase od 8, 00 do 15, 30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020).

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka MŠ potvrdí e-mailem,v němž uvede také registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy (1. třída ,,Žlutá jablíčka”). V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, registrační číslo bude zasláno poštou na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školské obvodu, ve kterém má toto dítě místo trvalého pobytu a dovrší věku 5 let do 31. srpna 2020 (pokud nenavštěvuje jinou mateřskou školu nebo pokud nezvolí jiný způsob předškolního vzdělávání).

Způsoby, kterými lze podat žádost:

  1. do datové schránky školy: ID schránky wd3kr6t
  2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem: msjablunka@seznam.cz
  3. poštou: Mateřská škola Jablůnka, Na Láni 503, 756 23 Jablůnka
  4. osobně- pouze důvodné vyjímky (nutná telefonická domluva předem)

K žádosti (Žádost o přijetí dítěte k PV viz níže) přiložte kopii rodného listu dítěte a Čestné prohlášení- GDPR (Čestné prohlášení- GDPR viz níže).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce dítěte, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání doloží k žádosti:

a) čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení o očkování viz níže) a kopii očkovacího průkazu dítěte

b) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci- pokud je zákonný zástupce již získal

c) v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel. : 725 937 968

 

 

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

 

Tiskopisy k zápisu ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PV 2020-2021

Čestné prohlášení o očkování

Čestné prohlášení – GDPR