Základní informace

Mateřská škola Jablůnka

Je běžnou trojtřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 6,15 hodin do 15,45 hodin.

Budova mateřské školy se nachází k klidné části uprostřed obce Jablůnka mimo hlavní rušnou komunikaci.

Informace o historii, současnosti, personálním obsazení, prostorových, materiálních a hygienických podmínkách naleznete ve Školní vzdělávacím programu MŠ.

Školní řád MŠ Jablůnka upravuje práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání (dětí), upřesňuje výkon práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání a výchově dětí v MŠ a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky MŠ. Upřesňuje podmínky pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ, konkretizuje vnitřní režim MŠ, organizaci školního stravování a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále upravuje podmínky zacházení s majetkem MŠ ve vztahu k dětem a zákonným zástupcům těchto dětí.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Materiál DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.