Mateřská škola Jablůnka
MŠ Jablůnka okres Vsetín,
příspěvková organizace

Škola

Mateřská škola Jablůnka

Je běžnou trojtřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 6,00 hodin do 16,00 hodin.

Budova mateřské školy se nachází k klidné části uprostřed obce Jablůnka mimo hlavní rušnou komunikaci.

Informace o historii, současnosti, personálním obsazení, prostorových, materiálních a hygienických podmínkách naleznete ve Školní vzdělávacím programu MŠ.

Školní řád MŠ Jablůnka upravuje práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání (dětí), upřesňuje výkon práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání a výchově dětí v MŠ a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky MŠ. Upřesňuje podmínky pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ, konkretizuje vnitřní režim MŠ, organizaci školního stravování a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále upravuje podmínky zacházení s majetkem MŠ ve vztahu k dětem a zákonným zástupcům těchto dětí.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Materiál DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka

Tel.:

  • ředitelka MŠ: 725 815 196
  • vedoucí školní jídelny: 720 077 297, 571 452 298
  • třída ,,Žlutá jablíčka": 720 077 367
  • třída ,,Červená jablíčka": 725 937 968
  • třída ,,Zelená jablíčka": 725 999 835

E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz

vedoucisj@ms-jablunka.cz

ucetni@ms-jablunka.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie